вторник, 13 април 2010 г.

Goddess

"And no one will listen to us until we listen to ourlseves. The Goddess awakens in our hearts before she awakens in the world." - Marianne Williamson

"Никой няма да ни чуе преди ние да чуем себе си. Goddess се пробужда в сърцата ни преди да се пробуди в света."


"The whip explodes like lightning from the hand of a god or goddess, it snakes through the air like a dragon's claw. It is evil, languid, precise, supremely savage, and sensuous. In short, it is as sexy as it is dangerous."-Robert Dante

"Камшика експлодира като светкавица от ръката на Бог или Богиня, като змия във въздуха, като нокът от дракон. Той е като зло същевременно, муден, точен, безпределен дивак, и чувствен. С една дума, колкото секси, толкова и опасно."

Няма коментари: